Многу солзи моето око крие, многу тајни и желби чуваме ние, малку се момчуњата кои ги сакаме за себе, а уште помалку се другарките како ТЕБЕ!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *