Ѓаволот да го следев, ќе го стигнев. Но следев човек, човек без сенка. Каменот да го љубев ќе се сронеше од

мојата љубов. Но љубев човек, човек без срце. И по мртовец да плачев, ќе го оживеев. Но плачев за човек, човек без душа!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *