Запиши ме во именикот под шифра “ТЕ САКАМ“ и секогаш кога ќе ти титнам ќе знаеш што ќе ти кажам.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *