ДеНеС АнГеЛиТе НеШтО пРаВаТ,нА оВа АнГеЛче РоДеНдЕн Му СлАвАт.ОвА е ДеНоТ нА ТвОјАтА сРеЌа,ОвА е ДеНоТ нА ТвОјАтА љУбОв,ОвА е ДеНоТ кОгА гИ мОлАм СиТе ЅвЕзДи Да Го ОсВеТлАт ТвОјОт ПаТ,

ДеНеС АнГеЛиТе НеШтО пРаВаТ,нА оВа АнГеЛче РоДеНдЕн Му СлАвАт.ОвА е ДеНоТ нА ТвОјАтА сРеЌа,ОвА е ДеНоТ нА ТвОјАтА љУбОв,ОвА е ДеНоТ кОгА гИ мОлАм СиТе ЅвЕзДи Да Го ОсВеТлАт ТвОјОт ПаТ, сЕ нАдЕвАм ДеКа СвЕтОт Ќе БиДе ДоВоЛнО гОлЕм И ќЕ Ги ИсПоЛнИ тВоИтЕ жЕлБи И мЕчТи БиДеЈкИ нЕ пОсТои НеШтО нАјДоБрО нА сВеТоТ шТо Не Го ЗаСлУжЅвАш!! АкО нЕкОгАш Си БиЛа НеСрЕќНа ДеНеС биДи ПрЕсРеЌнА ,нЕ мИсЛи На МиНаТоТоТо пОмИнАлО,нЕ мИсЛи На ИдНиНаТа ТаА дОпРаВа ДоАгА.КоГа Ке Ти ТрЕбА пРиЈаТеЛ и Ќе ИмА 100 чЕкОрИ пОмЕѓу НаС,Ти НаПрАвИгО пРвИоТ чЕкОр А јАс Ќе Ги НаПрАвАМ ОсТаНаТиТе 99 СаМо За Да БиДаМ тАмУ зА ТеБе!!! СРЕЌЕН РОДЕНДЕН!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *