Животот е прекраток…

Љуби, смеј се постојано, помири се со нештото кое морало да биде така. Давај се, и не жали за ништо, затоа што животот е прекраток за да чуствуваш тага. СРЕЌЕН РОДЕНДЕН!!!

Јас ти честитам…

Некои честитаат порано, некои забораваат а некои честитаат од чиста култура. Јас ти честитам зашто многу ми значиш. СРЕЌЕН РОДЕНДЕН!

Денес ангелите нешто прават…

ДеНеС АнГеЛиТе НеШтО пРаВаТ,нА оВа АнГеЛче РоДеНдЕн Му СлАвАт.ОвА е ДеНоТ нА ТвОјАтА сРеЌа,ОвА е ДеНоТ нА ТвОјАтА љУбОв,ОвА е ДеНоТ кОгА гИ мОлАм СиТе ЅвЕзДи Да Го ОсВеТлАт ТвОјОт ПаТ,